Shanghai Metro station names in Pinyin

We need your help! We’re planning to add Pinyin names to our metro maps to help you pronounce metro station names more easily. We need your help to check the accuracy of the transliterations. Take a look over the list of Shanghai Metro stations below, and if you see any errors in the pinyin column, leave us a comment! In particular:

 • Do all syllables have the correct pinyin, including tone mark?
 • Are the word boundaries correct?
English Chinese Pinyin
Xinzhuang 莘庄 Xīnzhuāng
Waihuanlu 外环路 Wàihuánlù
Lianhua Road 莲花路 Liánhuā Lù
Jinjiang Park 锦江乐园 Jǐnjiāng Lèyuán
Shanghai South Railway Station 上海南站 Shànghǎi Nánzhàn
Caobao Road 漕宝路 Cáobǎo Lù
Shanghai Indoor Stadium 上海体育馆 Shànghǎi Tǐyùguǎn
Xujiahui 徐家汇 Xújiāhuì
Hengshan Road 衡山路 Héngshān Lù
Changshu Road 常熟路 Chángshú Lù
South Shaanxi Road 陕西南路 Shǎnxī Nánlù
South Huangpi Road 黄陂南路 Huángpí Nánlù
People’s Square 人民广场 Rénmín Guǎngchǎng
Xinzha Road 新闸路 Xīnzhá Lù
Hanzhong Road 汉中路 Hànzhōng Lù
Shanghai Railway Station 上海火车站 Shànghǎi Huǒchē Zhàn
North Zhongshan Road 中山北路 Zhōngshān Běilù
Yanchang Road 延长路 Yáncháng Lù
Shanghai Circus World 上海马戏城 Shànghǎi Mǎxìchéng
Wenshui Road 汶水路 Wènshuǐ Lù
Penpu Xincun 彭浦新村 Péngpǔ Xīncūn
Gongkang Road 共康路 Gòngkāng Lù
Tonghe Xincun 通河新村 Tōnghé Xīncūn
Hulan Road 呼兰路 Hūlán Lù
Gongfu Xincun 共富新村 Gòngfù Xīncūn
Zhongshan Park 中山公园 Zhōngshān Gōngyuán
Jiangsu Road 江苏路 Jiāngsū Lù
Jing’an Temple 静安寺 Jìng’ān Sì
West Nanjing Road 南京西路 Nánjīng Xīlù
East Nanjing Road 南京东路 Nánjīng Dōnglù
Lujiazui 陆家嘴 Lùjiāzuǐ
Dongchang Road 东昌路 Dōngchāng Lù
Shanghai Science and Technology Museum 上海科技馆 Shànghǎi Kējì Guǎn
Century Park 世纪公园 Shìjì Gōngyuán
Longyang Road 龙阳路 Lóngyáng Lù
Zhangjiang Hi-Tech Park 张江高科 Zhāngjiāng Gāokē
Shilong Road 石龙路 Shílóng Lù
Longcao Road 龙漕路 Lóngcáo Lù
Caoxi Road 漕溪路 Cáoxī Lù
Yishan Road 宜山路 Yíshān Lù
Hongqiao Road 虹桥路 Hóngqiáo Lù
West Yan’an Road 延安西路 Yán’ān Xīlù
Jinshajiang Road 金沙江路 Jīnshājiāng Lù
Caoyang Road 曹杨路 Cáoyáng Lù
Zhenping Road 镇坪路 Zhènpíng Lù
Zhongtan Road 中潭路 Zhōngtán Lù
Baoshan Road 宝山路 Bǎoshān Lù
Dongbaoxing Road 东宝兴路 Dōngbǎoxīng Lù
Hongkou Football Stadium 虹口足球场 Hóngkǒu Zúqiúchǎng
Chifeng Road 赤峰路 Chìfēng Lù
Dabaishu 大柏树 Dàbǎishù
Jiangwan Town 江湾镇 Jiāngwān Zhèn
Damuqiao Road 大木桥路 Dàmùqiáo Lù
Dong’an Road 东安路 Dōng’ān Lù
Shanghai Stadium 上海体育场 Shànghǎi Tǐyùchǎng
Hailun Road 海伦路 Hǎilún Lù
Linping Road 临平路 Línpíng Lù
Dalian Road 大连路 Dàlián Lù
Yangshupu Road 杨树浦路 Yángshùpǔ Lù
Pudong Avenue 浦东大道 Pǔdōng Dàdào
Pudian Road 浦电路 Pǔdiàn Lù
Lancun Road 蓝村路 Láncūn Lù
Chunshen Road 春申路 Chūnshēn Lù
Yindu Road 银都路 Yíndū Lù
Zhuanqiao 颛桥 Zhuānqiáo
Beiqiao 北桥 Běiqiáo
Jianchuan Road 剑川路 Jiànchuān Lù
Dongchuan Road 东川路 Dōngchuān Lù
Jinping Road 金平路 Jīnpíng Lù
Huaning Road 华宁路 Huáníng Lù
Wenjing Road 文井路 Wénjǐng Lù
Minhang Development Zone 闵行开发区 Mǐnháng Kāifāqū
Century Avenue 世纪大道 Shìjì Dàdào
Songhong Road 淞虹路 Sōnghóng Lù
Beixinjing 北新泾 Běixīnjīng
Weining Road 威宁路 Wēiníng Lù
Loushanguan Road 娄山关路 Lóushānguān Lù
West Yingao Road 殷高西路 Yīngāo Xīlù
South Changjiang Road 长江南路 Chángjiāng Nánlù
Songfa Road 淞发路 Sōngfā Lù
Zhanghuabang 张华浜 Zhānghuábāng
Songbin Road 淞滨路 Sōngbīn Lù
Shuichan Road 水产路 Shuǐchǎn Lù
Baoyang Road 宝杨路 Bǎoyáng Lù
Youyi Road 友谊路 Yǒuyì Lù
Tieli Road 铁力路 Tiělì Lù
North Jiangyang Road 江杨北路 Jiāngyáng Běilù
Songjiang Xincheng 松江新城 Sōngjiāng Xīnchéng
Songjiang University Town 松江大学城 Sōngjiāng Dàxuéchéng
Dongjing 洞泾 Dòngjīng
Sheshan 佘山 Shéshān
Sijing 泗泾 Sìjīng
Jiuting 九亭 Jiǔtíng
Zhongchun Road 中春路 Zhōngchūn Lù
Qibao 七宝 Qībǎo
Xingzhong Road 星中路 Xīngzhōng Lù
Hechuan Road 合川路 Héchuān Lù
Caohejing Hi-Tech Park 漕河泾开发区 Cáohéjīng Kāifāqū
Guilin Road 桂林路 Guìlín Lù
Luban Road 鲁班路 Lǔbān Lù
South Xizang Road 西藏南路 Xīzàng Nánlù
Nanpu Bridge 南浦大桥 Nánpǔ Dàqiáo
Tangqiao 塘桥 Tángqiáo
Fujin Road 富锦路 Fùjǐn Lù
West Youyi Road 友谊西路 Yǒuyì Xīlù
Bao’an Highway 宝安公路 Bǎo’ān Gōnglù
Shiguang Road 市光路 Shìguāng Lù
Nenjiang Road 嫩江路 Nènjiāng Lù
Xiangyin Road 翔殷路 Xiángyīn Lù
Huangxing Park 黄兴公园 Huángxīng Gōngyuán
Middle Yanji Road 延吉中路 Yánjí Zhōnglù
Huangxing Road 黄兴路 Huángxīng Lù
Jiangpu Road 江浦路 Jiāngpǔ Lù
Anshan Xincun 鞍山新村 Ānshān Xīncūn
Siping Road 四平路 Sìpíng Lù
Quyang Road 曲阳路 Qūyáng Lù
North Xizang Road 西藏北路 Xīzàng Běilù
Zhongxing Road 中兴路 Zhōngxìng Lù
Qufu Road 曲阜路 Qūfù Lù
Dashijie 大世界 Dàshìjiè
Laoximen 老西门 Lǎoxīmén
Lujiabang Road 陆家浜路 Lùjiābāng lù
Yaohua Road 耀华路 Yàohuá Lù
Gangcheng Road 港城路 Gǎngchéng Lù
North Waigaoqiao Free Trade Zone 外高桥保税区北 Wàigāoqiáo Bǎoshuìqū Běi
Hangjin Road 航津路 Hángjīn Lù
South Waigaoqiao Free Trade Zone 外高桥保税区南 Wàigāoqiáo Bǎoshuìqū Nán
Zhouhai Road 洲海路 Zhōuhǎi Lù
Wuzhou Avenue 五洲大道 Wǔzhōu Dàdào
Dongjing Road 东靖路 Dōngjìng Lù
Jufeng Road 巨峰路 Jùfēng Lù
Wulian Road 五莲路 Wǔlián Lù
Boxing Road 博兴路 Bóxìng Lù
Jinqiao Road 金桥路 Jīnqiáo Lù
Yunshan Road 云山路 Yúnshān Lù
Deping Road 德平路 Dépíng Lù
Beiyangjing Road 北洋泾路 Běiyángjīng Lù
Minsheng Road 民生路 Mínshēng Lù
Yuanshen Stadium 源深体育中心 Yuánshēn Tǐyù Zhōngxīn
Shanghai Children’s Medical Center 上海儿童医学中心 Shànghǎi Értóng Yīxué Zhōngxīn
Linyi Xincun 临沂新村 Línyí Xīncūn
West Gaoke Road 高科西路 Gāokē Xīlù
Dongming Road 东明路 Dōngmíng Lù
Gaoqing Road 高青路 Gāoqīng Lù
West Huaxia Road 华夏西路 Huáxià Xīlù
Shangnan Road 上南路 Shàngnán lù
South Lingyan Road 灵岩南路 Língyán Nánlù
Chengshan Road 成山路 Chéngshān Lù
Yangsi 杨思 Yángsī
Lingzhao Xincun 凌兆新村 Língzhào Xīncūn
Luheng Road 芦恒路 Lúhéng Lù
Pujiang Town 浦江镇 Pǔjiāng Zhèn
Jiangyue Road 江月路 Jiāngyuè Lù
Lianhang Road 联航路 Liánháng Lù
Aerospace Museum 航天博物馆 Hángtiān Bówùguǎn
Huamu Road 花木路 Huāmù Lù
Fanghua Road 芳华路 Fānghuá Lù
Jinxiu Road 锦绣路 Jǐnxiù Lù
South Yanggao Road 杨高南路 Yánggāo Nánlù
Yuntai Road 云台路 Yúntái Lù
Changqing Road 长清路 Chángqīng Lù
Chuanchang Road 船厂路 Chuánchǎng Lù
Zhaojiabang Road 肇嘉浜路 Zhàojiābāng Lù
Changping Road 昌平路 Chāngpíng Lù
Changshou Road 长寿路 Chángshòu Lù
Langao Road 岚皋路 Lángāo Lù
Xincun Road 新村路 Xīncūn Lù
Dahuasan Road 大华三路 Dàhuásān Lù
Xingzhi Road 行知路 Xíngzhī Lù
Dachang Town 大场镇 Dàchǎng Zhèn
Changzhong Road 场中路 Chǎngzhōng Lù
Shangda Road 上大路 Shàngdà Lù
Nanchen Road 南陈路 Nánchén Lù
Shanghai University 上海大学 Shànghǎi Dàxué
Jiashan Road 嘉善路 Jiāshàn Lù
Dapuqiao 打浦桥 Dǎpǔqiáo
Madang Road 马当路 Mǎdāng Lù
Shanghai Zoo 上海动物园 Shànghǎi Dòngwùyuán
Xiaonanmen 小南门 Xiǎonánmén
Shangcheng Road 商城路 Shāngchéng Lù
Longde Road 隆德路 Lóngdé Lù
Fengqiao Road 枫桥路 Fēngqiáo Lù
Zhenru 真如 Zhēnrú
Shanghai West Railway Station 上海西站 Shànghǎi Xīzhàn
Liziyuan 李子园 Lǐzǐyuán
Qilianshan Road 祁连山路 Qíliánshān Lù
Wuwei Road 武威路 Wǔwēi Lù
Taopu Xincun 桃浦新村 Táopǔ Xīncūn
Nanxiang 南翔 Nánxiáng
Malu 马陆 Mǎlù
Jiading Xincheng 嘉定新城 Jiādìng Xīnchéng
Baiyin Road 白银路 Báiyín Lù
West Jiading 嘉定西 Jiādìng Xī
North Jiading 嘉定北 Jiādìng Běi
Jinke Road 金科路 Jīnkē Lù
Guanglan Road 广兰路 Guǎnglán Lù
East Xujing 徐泾东 Xújīng Dōng
Hongqiao Airport Terminal 2 虹桥2号航站楼 Hóngqiáo Èrhào Hángzhàn Lóu
Shanghai Circuit 上海赛车场 Shànghǎi Sàichēchǎng
East Changji Road 昌吉东路 Chāngjí Dōnglù
Shanghai Automobile City 上海汽车城 Shànghǎi Qìchēchéng
Anting 安亭 Āntíng
Middle Yanggao Road 杨高中路 Yánggāo Zhōnglù
Tangzhen 唐镇 Tángzhèn
Middle Chuangxin Road 创新中路 Chuàngxīn Zhōnglù
East Huaxia Road 华夏东路 Huáxià Dōnglù
Chuansha 川沙 Chuānshā
Lingkong Road 凌空路 Língkōng Lù
Yuandong Avenue 远东大道 Yuǎndōng Dàdào
Haitiansan Road 海天三路 Hǎitiānsān Lù
Pudong International Airport 浦东国际机场 Pǔdōng Guójì Jīchǎng
Hangzhong Road 航中路 Hángzhōng Lù
Ziteng Road 紫藤路 Zǐténg Lù
Longbai Xincun 龙柏新村 Lóngbǎi Xīncūn
Longxi Road 龙溪路 Lóngxī Lù
Shuicheng Road 水城路 Shuǐchéng Lù
Yili Road 伊犁路 Yīlí Lù
Songyuan Road 宋园路 Sòngyuán Lù
Jiaotong University 交通大学 Jiāotōng Dàxué
Shanghai Library 上海图书馆 Shànghǎi Túshūguǎn
Xintiandi 新天地 Xīntiāndì
Yuyuan Garden 豫园 Yùyuán
Tiantong Road 天潼路 Tiāntóng Lù
North Sichuan Road 四川北路 Sìchuān Běilù
Youdian Xincun 邮电新村 Yóudiàn Xīncūn
Tongji University 同济大学 Tóngjì Dàxué
Guoquan Road 国权路 Guóquán Lù
Wujiaochang 五角场 Wǔjiǎochǎng
Jiangwan Stadium 江湾体育场 Jiāngwān Tǐyùchǎng
Sanmen Road 三门路 Sānmén Lù
East Yingao Road 殷高东路 Yīngāodōng Lù
Xinjiangwancheng 新江湾城 Xīnjiāngwānchéng
Houtan 后滩 Hòutān
Hongqiao Airport Terminal 1 虹桥1号航站楼 Hóngqiáo Yīhào Hángzhàn Lóu
Hongqiao Railway Station 虹桥火车站 Hóngqiáo Huǒchē Zhàn
Qihua Road 祁华路 Qíhuá Lù
Gucun Park 顾村公园 Gùcūn Gōngyuán
Liuhang 刘行 Liúháng
Panguang Road 潘广路 Pānguǎng Lù
Luonan Xincun 罗南新村 Luōnán Xīncūn
Meilan Lake 美兰湖 Měilán Hú
Oriental Sports Center 东方体育中心 Dōngfāng Tǐyù Zhōngxīn
Pudian Road 浦电路 Pǔdiàn Lù

ExploreMetro makes Asia’s best metro maps. Find out about our apps for iPhone and apps for Android!

12 thoughts on “Shanghai Metro station names in Pinyin

 1. Steven

  South Huangpi Road 黄陂南路 Huáng”bēi” Nánlù (Correction: Huang2 Pi2 Nan2 Lu4)

 2. Micah S

  * all stops with Xilù –> Xīlù (missing 1st tone on “i”)
  * right now you have Daxuecheng, but also Maxi Cheng and Qiche Cheng; choose consistency (I would go with Daxue Cheng)
  * Also suggested changes:
  Shanghai Children’s Medical Center 上海儿童医学中心 Shànghǎi Értóng Yīxué Zhōngxīn [split last word]
  Shanghai West Railway Station 上海西站 Shànghǎi Xīzhàn [tone]
  West Jiading 嘉定西 Jiādìng Xī [tone]

 3. LazarusX

  Yishan Road 宜山路 Yishān Lù (Correction: Yíshān Lù)
  Dongbaoxing Road 东宝兴路 Dōngbǎoxìng Lù (Correction: Dōngbǎoxīng Lù)
  West Yingao Road 殷高西路 Yīngāo Xilù (Correction: Yīn’gāo Xilù)
  East Yingao Road 殷高东路 Yīngāodōng Lù (Correction: Yīn’gāodōng Lù)
  West Huaxia Road 华夏西路 Huáxià Xilù (Correction: Huáxià Xīlù)
  Langao Road 岚皋路 Lángāo Lù (Correction: Lán’gāo Lù)

  Moreover, I think some space separation is not needed, such as Hongkou Football Stadium 虹口足球场 Hóngkǒu Zúqiú Chǎng (I prefer Hóngkǒu Zúqiúchǎng, since you transliterate Shanghai Indoor Stadium 上海体育馆 as Shànghǎi Tǐyùguǎn, no space between “Tǐyù” and “guǎn”)

 4. BryanL

  Looks good with the sugggestions/corrections already made. I only noticed a missing tone mark over the ‘E’ in Er4hao4 (Hongqiao Airport Terminal 2)

 5. Pingback: Beijing Subway station names in Pinyin « | Blog | ExploreMetro | China's best metro and subway maps

Comments are closed.